INDEPENDENT

Ajutor de înmormântare: cât este și de ce acte ai nevoie

22 December 2021
Array

Autor: and

Ajutorul de înmormântare, numit frecvent și ajutor de deces, poate fi solicitat în cel mult trei ani de la data decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. Obligația acordării acestui drept nu revine angajatorului, ci instituțiilor statului. Suma este calculată în funcție de salariul mediu brut și este suportată din bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Mai jos afli care sunt condițiile în care poți obține ajutorul de deces și care este valoarea acestuia. 

Valoarea ajutorului de înmormântare

Valoarea ajutorului de înmormântare este stabilită, anual, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mică decât salariul mediu brut, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului. Legea 47/2019 prevede un salariu mediu brut de 5.163 de lei. În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, valoarea ajutorului nu poate fi mai mică de 50% din suma acordată în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului. 

Astfel, cuantumul ajutorului de deces este următorul:

 • 5.380 lei – în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului;
 • 2.690 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Cât este ajutorul de deces începând cu 1 ianuarie 2015 + tabel

AnulLunaValoarea ajutorului de deces în cazul decesului asiguratului sau al pensionaruluiValoarea ajutorului de deces în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului
2015ianuarie2.415 lei1.208 lei
2016ianuarie2.681 lei1.341 lei
20171 ianuarie – 19 februarie

20 februarie – 31 decembrie

2.681 lei

3.131 lei

1.341 lei

1.566 lei

20181 ianuarie – 5 ianuarie

6 ianuarie – 31 decembrie

3.131 lei

4.162 lei

1.566 lei

2.081 lei

20191 ianuarie – 14 martie

15 martie – 31 decembrie

4.162 lei

5.263 lei

2.081 lei

2.582 lei

20201 ianuarie – 8 ianuarie

9 ianuarie – 31 decembrie

5.163 lei

5.429 lei

2.582 lei

2.715 lei

20211 ianuarie – 11 martie

12 martie – 31 decembrie

5.429 lei

5.380 lei

2.715 lei

2.690 lei

Ajutorul de deces este plătit în trei zile lucrătoare de la data solicitării de către:

 • Casa Teritorială de Pensii – dacă e vorba de decesul unui pensionar, al unui asigurat sau al unui membru de familie al acestora;
 • Instituția care se ocupă de gestionarea bugetului asigurărilor pentru șomaj – dacă e vorba de decesul unui șomer sau al unui membru de familie al acestuia. 

După efectuarea plății, pe spatele certificatului de deces original este obligatoriu să apară următoarele:

 • mențiunea „ACHITAT”;
 • data;
 • semnătura reprezentantului instituției care a făcut plata;
 • ștampila instituției.

Situații în care se acordă ajutorul de deces

Prevederile legale referitoare la ajutorul de deces se regăsesc în Legea pensiilor. Până la 1 septembrie 2021 este valabilă Legea 263/2010. După această dată este în vigoare noua lege a pensiilor, 127/2019. Aceasta din urmă păstrează prevederile privind acordarea ajutorului de înmormântare, numai că valoarea lui va fi diferită, în funcție de salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Ajutorul de deces poate fi solicitat numai după ce s-au făcut cheltuielile cu înmormântarea și se acordă pentru acoperirea acestora. 

Ajutorul de înmormântare poate fi solicitat în cazul decesului:

 • asiguratului;
 • persoanei care în ultimele trei luni anterioare decesului a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii;
 • persoanei care se afla în concediu pentru cresterea copilului, dacă anterior intrării în concediu era asigurată;
 • pensionarului;
 • unui membru de familie – acesta nu este neapărat să fi fost asigurat sau pensionar la data decesului.

În sensul legii, membru de familie înseamnă:

 • soțul sau soția;
 • copiii proprii, adoptați, aflați în plasament familial sau încredințați familiei pentru creștere și educare, care au până în 18 ani sau dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără să aibă mai mult de 26 de ani;
 • copiii, indiferent de vârstă, care sunt în întreținere, dacă au devenit inapți pentru muncă din motive medicale înainte să împlinească 18 ani, respectiv 26 de ani;
 • părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Cât este ajutorul de înmormântare pentru pensionarii militari

Conform articolului nr. 81 din Legea nr. 223/2015 cu modificările ulterioare, pe lângă pensiile militare de stat se mai acordă și „ajutor de deces conform prevederilor legale, în cazul decesului militarului, polițistului sau funcționarului public cu statut special, pensionarului militar ori al unui membru al familiei acestuia.” 

Legea continuă și spune că ajutorul de deces se acordă unei singure persoane care demonstrează că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele tutorele, curatorul sau orice altă persoană care poate să demonstreze că a plătit pentru aceste cheltuieli. 

De asemenea, potrivit prevederilor articolului nr. 83 din aceeași lege, ajutorul de deces trebuie plătit în maximum 24 de ore de la solicitarea Casei de Pensii în cazul decesului pensionarului sau al unui membru de familie al acestuia. 

Legea nu menționează o sumă pentru ajutorul de înmormântare, însă este de cel puțin 5.380 de lei, suma specificată până la data de 31 decembrie 2021. 

Ajutor deces persoane cu handicap

Conform Legii nr. 416/2001 cu modificările ulterioare, în cazul decesului unei persoane care provine dintr-o familie care beneficiază de ajutor social sau al unei persoane singure care beneficiază de ajutor social, primarul poate dispune acordarea unui ajutor de înmormântare care poate acoperi parțial sau total aceste cheltuieli. 

Ajutorul de deces în acest caz se oferă unei singure persoane care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul stabilit în condițiile dreptului comun. În lipsa oricăreia dintre aceste persoane, va putea primi suma de la primărie persoana care demonstrează că a suportat cheltuielile cu înmormântarea. 

Ajutor înmormântare persoane fără venit

O persoană asigurată sau un pensionar poate beneficia de ajutor de deces în cazul decesului unui membru al familiei fără asigurare (articolul nr. 126 din Legea nr. 263/2010). 

Următorul articol spune că ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă pe baza certificatului de deces. Ajutorul de deces se acordă în 24 de ore de la solicitarea familiei sau a Casei de Pensii. 

Persoana care primește ajutorul de deces trebuie să demonstreze prin înscrisuri doveditoare, inclusiv prin declarație pe proprie răspundere, care a fost suma folosită pentru înmormântare. 

Cine poate solicita ajutorul de deces

Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane. Dacă este vorba despre decesul asiguratului sau al pensionarului, atunci solicitantul poate fi:

 • soțul sau soția;
 • părintele;
 • copilul;
 • tutorele;
 • curatorul;
 • o persoană care dovedește cu documente că a suportat cheltuielile cu înmormântarea și nu există altă cerere din partea celor menționați mai sus.

Dacă e vorba despre decesul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, atunci ajutorul de deces poate fi solicitat de asiguratul sau pensionarul al cărui membru de familie a decedat. 

Documente necesare pentru a obține ajutorul de deces

În funcție de situație, pentru a putea obține ajutorul de deces, ai nevoie de următoarele acte: 

 • cererea prin care soliciți ajutorul de înmormântare;
 • certificatul de deces, copie și original;
 • actul de identitate al solicitantului, copie și original;
 • actul care atestă gradul de rudenie cu persoana decedată sau actul care dovedește calitatea de tutore, curator sau mandatar;
 • dovada că ai suportat cheltuielile cu înmormântarea, copie și original;
 • actul medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale – în cazul în care este vorba despre decesul unui copil inapt pentru muncă și care avea peste 18 ani; prin acest document se atestă cauza care l-a făcut inapt și data la care a apărut aceasta;
 • adeverință care să ateste că, la data decesului, membrul de familie care avea între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (dacă este cazul);
 • adeverință de la angajator din care să rezulte faptul că persoana decedată era asigurată, respectiv extras din REVISAL (după caz).

Documente necesare pentru a obține ajutor de deces în cazul persoanelor neasigurate

 Dacă persoana decedată nu era asigurată, vei avea nevoie de următoarele documente:

 • actul de identitate al solicitantului, în copie și original;
 • certificatul de deces, în copie și original;
 • documentul care să ateste calitatea de rudă de gradul I cu persoana decedată – certificat de naștere/căsătorie, în copie și original;
 • documente doveditoare (facturi, chitanțe etc.) care demonstrează că solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, în original și copie;
 • adeverință de salariat eliberată pe numele solicitantului de ajutor de deces, în original;
 • extras din REVISAL (raport salarial) eliberat de angajator sau de Inspectoratul de Muncă pe numele solicitantului, în original;
 • cerere tip pentru ajutor de deces;
 • declarație pe proprie răspundere pentru suportarea cheltuielilor aferente înmormântării – formularul se găsește la Casa de Pensii;
 • declarație notarială a solicitantului din care să reiasă că persoana decedată nu era asigurată în sistemul public de pensii sau pensionar, iar solicitantul a suportat cheltuielile cu înmormântarea. 

Zile libere în caz de deces

Zilele libere în caz de deces sunt stabilite, deși destul de ambiguu, în Codul Muncii. În articolul nr. 152 din Codul Muncii sunt prevăzute zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite. 

Mai apoi, același articol spune că numărul acestor zile libere poate fi prevăzut prin lege, prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern. 

În cazul bugetarilor există articolul nr. 24 din Hotărârea de Guvern nr. 250/1992, cu modificările și actualizările ulterioare, care spune că se pot acorda până la trei zile lucrătoare pentru decesul soțului sau al unei rude de până la gradul II. 

Prin Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Național se mai oferă o zi liberă în cazul decesului bunicilor, fraților și surorilor.  

Care este diferența dintre ajutor de deces și ajutor de înmormântare

Ajutorul de deces se acordă din bugetul asigurărilor sociale de stat la cerere și pe baza certificatului de deces. Dacă persoana decedată era asigurată, poate beneficia de ajutor de deces o singură persoană care demonstrează că a suportat cheltuielile aferente decesului.

Pentru salariați sau în cazul membrilor familiei, ajutorul de deces se acordă în maximum 24 de ore de la solicitare. Suma este oferită de angajator, iar apoi este recuperată de la Casa de Pensii. 

Conform articolului nr. 38 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, sumele aferente ajutorului de deces se plătesc de către angajator persoanelor asigurate în contul asigurărilor sociale și se rețin din contribuțiile de asigurări sociale pentru luna respectivă. 

Dacă suma aferentă ajutorului de deces depășește suma plătită de angajat pentru asigurările sociale pe luna respectivă, se va recupera de la Casa de Pensii. 

De cealaltă parte, ajutorul de înmormântare se acordă pe baza contractului colectiv de muncă la nivel de unitate și se plătește de angajator din fondurile firmei; nu se deduce din contribuțiile la sistemul asigurărilor sociale de stat. Condițiile de acordare sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă.

De interes este și faptul că articolul nr. 55 din Legea nr. 571/2003 prevede că ajutoarele de înmormântare nu sunt considerate venituri salariale și nu sunt impozabile. 

De asemenea, în articolul nr. 296 din Codul Fiscal se prevede că pentru ajutoarele de înmormântare nu se percep CAS și CASS. Totodată, ajutoarele de înmormântare nu sunt incluse în baza de calcul pentru impozitul pe venit. 

Cerere ajutor de înmormântare

Cererea pentru ajutorul de înmormântare este o cerere tip care include informații precum: numele solicitantului, numele firmei la care lucrează, funcția pe care o ocupă, numărul de zile solicitate, persoana decedată (copil/soț/soție/părinți/frați/bunici), perioada pentru care se solicită zilele libere. La acestea se adaugă precizarea că ai anexat o copie după certificatul de deces. 

Poți vedea aici un model de cerere pentru ajutor de înmormântare. 

Ajutorul de înmormântare nu este o obligație a angajatorului, ci a instituțiilor statului, care acordă drepturile bănești pe baza unei solicitări, a certificatului de deces și a altor documente justificative. Valoarea acestuia se calculează în funcție de salariul mediu brut stabilit în bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Sursa foto: Shutterstock

Array

Autor: and
22 December 2021

Ultima editare: 4 February 2022


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + = 23

Alte articole