INDEPENDENT

Ajutorul de șomaj. Tot ceea ce trebuie să știi despre condițiile de eligibilitate și valoarea indemnizației

7 February 2022
Array

Autor: and

Ajutorul de șomaj este o formă de protecție socială de care pot beneficia persoanele care nu au un loc de muncă, dar sunt apte și disponibile pentru a munci. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică include în categoria șomerilor persoanele din intervalul de vârstă 15-65 de ani, care nu găsesc un loc de muncă pe măsura pregătirii. Datele statistice ale Organizației Internaționale a Muncii, la nivel mondial, arată că 5% (circa 175 de milioane de oameni) din populația activă este în căutarea unui loc de muncă. Opinia unanimă este aceea că numărul celor care nu au un loc de muncă și au nevoie de ajutor de șomaj este, în realitate, mai mare.  

Condițiile de acordare a indemnizației de șomaj variază de la țară la țară, astfel că, în cele ce urmează, îți spunem tot ceea ce trebuie să știi despre condițiile și indemnizația de ajutor de șomaj în România.  

Ce este șomajul

Șomerul este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi, până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, are o stare de sănătate fizică și psihică ce o face aptă pentru prestarea unei munci, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă și este disponibilă să înceapă lucrul, dacă ar găsi un loc de muncă. 

Există mai multe tipuri de șomaj. Există un șomaj real, în cazul celor care își pierd locul de muncă în urma restrângerii sau încetării activității economice sau a lipsei locurilor de muncă în unele domenii, în funcție de perioada din an (șomajul sezonier al celor care lucrează în agricultură, de exemplu). Se poate vorbi și despre un șomaj parțial, în cazul celor cărora le scad veniturile ca urmare a reducerii timpului de lucru, dar și despre șomajul deghizat, al celor care sunt declarați șomeri, dar care lucrează fără un contract de munca valabil.  

Sunt mai multe tipuri de persoane care pot intra în categoria șomerilor și care au nevoie de ajutor de șomaj. Astfel: 

 • şomerul înregistrat este persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile pentru statutul de șomer (respectiv este apt de muncă, dar nu are un loc de muncă pe măsura calificării sau se află în situația de a fi pierdut un loc de muncă anterior, din cauze care nu-i sunt imputabile) şi se înregistrează la agenția de ocupare a forţei de muncă pe raza căreia își are domiciliul; 
 • şomerul de lungă durată este persoana care nu are un loc de muncă de 12 luni, în cazul celor cu vârsta de minimum 25 de ani, şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani; 
 • tânărul cu risc de marginalizare socială, reprezentat de persoanele între 16 și 26 de ani, apte de muncă, dar fără un loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă;  
 • tânărul NEET (acronimul de la „Not in Education, Employment or Training”), respectiv persoanele între 16 şi 25 de ani, care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională.

Click aici pentru a găsi noul tău loc de muncă

Oricare dintre aceștia poate beneficia de sprijin pentru obținerea unui loc de muncă, cu o parte din salariu plătit de angajator, finanțat de stat, dar și de oportunitatea de a participa la cursuri de pregătire profesională, concomitent cu ajutorul de șomaj. Condiția esențială pentru a putea beneficia de ajutor, indiferent de tipul acestuia, este înregistrarea la o agenție de ocupare a forţei de muncă. 

Ajutorul de somaj

Cadru legislativ: ce prevede legea șomajului?

Șomajul este reglementat prin Legea 76/2002 cu modificările și completările ulterioare, la care se adaugă prevederi specifice din Codul Muncii

Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă stabilește cine poate primi indemnizație de șomaj, valoarea acesteia și cadrul legal pentru acțiunile care să contribuie la diminuarea șomajului, la reconversia forței de muncă și la susținerea echitabilă a angajatorilor care oferă locuri de muncă persoanelor aflate în șomaj. 

Codul Muncii se referă la situațiile în care poate fi desfăcut un contract individual de muncă, ce presupune concedierea unui angajat și concedierea colectivă, cu scopul de a preveni și elimina situațiile cu potențial abuziv.  

Codul Muncii impune angajatorilor să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina lor, să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, să opereze înregistrările prevăzute de lege în registrul general de evidență al salariaților și să elibereze la cererea acestora – inclusiv pentru cei al căror contract de muncă individual a fost desfăcut, toate documentele necesare, ca măsuri asiguratorii pentru eventualitatea obținerii indemnizației de șomaj pentru angajații concediați.   

Legea 76/2002 stabilește care sunt situațiile contravenționale în care se pot afla angajatorul și beneficiarul indemnizațiilor de șomaj, dar și cum se penalizează acestea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  

Potrivit legii, sunt asigurate obligatoriu, pentru indemnizația de șomaj, următoarele categorii de persoane cu domiciliul în România: 

 • angajații și persoanele asimilate angajaților, cooperatorii cu excepția pensionarilor care lucrează;
 • funcționarii publici;
 • membrii ONG-urilor;
 • se pot asigura voluntar persoanele care au împlinit 18 ani și sunt asigurate și în sistemul public de pensii, respectiv în cel al asigurărilor de sănătate: 
 • cetățenii români care lucrează în străinătate;
 • persoanele autorizate să desfășoare activități independente;
 • cele care beneficiază de sistemul de securitate socială din România și membrii familiei acestora, care locuiesc într-o țară UE și al căror angajator are sediul în alt stat UE. 

Aceste persoane se pot asigura voluntar pentru indemnizație șomaj, prin intermediul unui contract de asigurare pentru șomaj. Acesta se încheie cu agenția de ocupare a forței de muncă în a cărei zonă de activitate are domiciliul persoana care dorește să fie asigurată.

Indemnizatie de somaj

Ajutor de șomaj: condiții de eligibilitate

Pentru a putea beneficia de indemnizația de șomaj în caz de concediere ori în cazul în care compania angajatoare își încetează activitatea, trebuie îndeplinite următoarele condiții șomaj: 

 • domiciliul (sau reședința legală) în România;
 • pierderea locului de muncă să nu fie rezultatul unei situații care să poată fi imputată solicitantului de indemnizație de șomaj, indiferent că este vorba despre un angajat cu un contract individual de muncă pe durată determinată, nedeterminată sau sezonieră; 
 • să existe o asigurare pentru șomaj sau să fi contribuit la sistemul de asigurări de șomaj timp de cel puțin 12 luni din cele 24 care preced momentul solicitării acestei indemnizații (condiția nu se aplică absolvenților instituțiilor de învățământ care au cel puțin 16 ani și care nu au reușit să se angajeze în 60 de zile de la data absolvirii cursurilor instituției de învățământ respective sau și-au pierdut locul de muncă în primul an de activitate);
 • solicitantul indemnizației de șomaj nu trebuie să realizeze venituri; 
 • dacă solicitantul indemnizației de șomaj realizează venituri, acestea nu trebuie să fie mai mari decât valoarea indicatorului social de referință (ISR).

Pot solicita indemnizație de șomaj și următoarele categorii de persoane care nu au un loc de muncă:  

 • la revenirea în activitate prin redobândirea capacității de muncă după pensie de invaliditate;
 • când reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă;
 • cele cărora le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management ori activitatea desfășurată în baza raportului juridic din alte state ale Uniunii Europene, din motive neimputabile;
 • persoanele asigurate cu vârsta între 16 ani și varsta legala pentru pensionare;
 • absolvenții în vârstă de cel puțin 16 ani, care nu s-au putut angaja într-o perioadă de 60 de zile de la terminarea școlii, chiar dacă nu au un stagiu de cotizare minim;
 • aleșii în funcții publice, cărora le-a încetat mandatul pentru care au fost aleși sau numiți (în condițiile în care anterior n-au fost încadrați în câmpul muncii sau dacă reluarea activității lor nu mai este posibilă).

Solicitarea indemnizației de șomaj trebuie formulată în nume propriu, după înregistrarea la Agenția județeană (sau a Municipiului București) pentru ocuparea forței de muncă, pe raza căreia se află domiciliul solicitantului. Acesta din urmă trebuie să facă dovada că este apt de muncă și disponibil pentru recrutare și angajare.  

Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, OLX te ajută să îl găsești pe cel potrivit pentru tine. Descoperă aici sute de joburi la care poți aplica simplu și rapid, astfel încât, din candidat, să devii proaspăt angajat. 

Ce este indicatorul social de referință

Indicatorul social de referinţă (ISR) al asigurărilor pentru şomaj reprezintă unitatea exprimată în lei, la nivelul căreia se raportează indemnizațiile de șomaj din bugetul asigurărilor care sunt acordate pentru protecţia persoanelor apte de muncă și aflate în căutarea unui loc de muncă, dar şi în vederea stimulării persoanelor pentru a se încadra, dar și pentru a susține angajatorii care oferă posturi șomerilor.  

Valoarea indicatorului social de referință a fost modificată ultima dată în 2012. Începând cu anul 2022, la fiecare 1 martie, aceasta este actualizată cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, anunțată de Institutul Național de Statistică. În situația în care rata medie anuală a inflației are valoare negativă, se păstrează ultima valoare a indicatorului social de referință. În consecință, valoarea șomajului a crescut. Concret, rata medie a inflației este de 5,1%, iar valoarea ISR a crescut de la 500 de lei, la 525,5 lei. 

Cât este ajutorul de șomaj în 2022 și modelul de calcul

Ca urmare a aplicării noii valori a ISR, baza de calcul pentru indemnizația de șomaj 2022 a fost majorată de la 375 de lei la 394 de lei, adică 75% din ISR. Această bază de calcul se aplică pentru un stagiu de cotizare de cel puțin un an. La această sumă de bază se adaugă o cotă din media venitului brut anual. Această cotă procentuală este diferită, în funcție de stagiul de cotizare. Venitul brut anual poate fi reprezentat de salariu sau de alte forme de venit. 

Potrivit art. 39, alin (3) din Legea 76 din 2002, cu modificările aduse, cotele procentuale diferențiate, care se calculează din media venitului brut lunar din ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, sunt:

Stagiul de cotizareCota
Cel puțin 3 ani3%
Cel puțin 5 ani5%
10 ani împliniți7%
Cel puțin 20 de ani10%

Cât este ajutorul de șomaj? Să luăm un exemplu concret. Cuantumul indemnizației de șomaj pentru anul 2022 este plătit lunar, după următorul model de calcul: 

Media salariului de bază lunar brut în ultimele 12 luni de stagiu de cotizareStagiul de cotizare Cota din media salariului de bază lunar brut în ultimele 12 luni de cotizareProcent din ISRCalcul indemnizație șomaj 2022
35.276 lei30 de ani10%, adică:

35.276 x 10% = 3.527,6

3.528 de lei, rotunjit

75%, adică 394 de lei3.528 + 394 = 3.922 de lei

Indemnizația de șomaj poate fi obținută și de absolvenții instituțiilor de învățământ mediu și superior, dacă aceștia nu-și găsesc un loc de muncă și pot face dovada acestui fapt, în 60 de zile de la absolvire, fără a mai fi necesar un stagiu de cotizare. Pentru aceștia se acordă o indemnizație de șomaj în sumă fixă, timp de 6 luni, valoarea ei fiind jumătate din valoarea ISR. Concret, la o valoare a ISR de 525,5 lei, un absolvent de învățământ mediu sau superior poate primi o indemnizație de șomaj de 262,75 lei.  

Concluzii – de reținut:

 • Cât e șomajul pentru salariul minim pe economie 2022? Cât este șomajul în 2022? – Răspuns: cel puțin 75% din valoarea ISR. Indemnizația variază, în funcție de media salariului de bază lunar brut. 
 • Cât este șomajul minim 2022? – Răspuns: 75% din valoarea ISR, adică 394 de lei. 
 • După câte luni lucrate ai dreptul la șomaj? – Răspuns: Cel puțin un an de cotizare.
 • Absolvenții de studii medii și superioare au drept la șomaj? Răspuns: Da. Nu contează stagiul de cotizare. Valoarea indemnizației este de 50% din ISR. 

Somaj pentru absolventi

Acte necesare pentru ajutor de șomaj

Documentele și actele necesare pentru ajutor de șomaj 2021 și 2022 sunt:  

 • cerere tip șomaj 2021 și 2022 (o poți descărca de AICI); 
 • un CV, întocmit conform modelului european de curriculum vitae
 • actul de identitate, în original;
 • actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale;
 • acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate legal, venituri mai mici decât valoarea ISR.

În cazul absolvenților cu studii medii sau universitare finalizate, solicitarea indemnizației de șomaj se face în baza următoarelor documente:  

 • actul de identitate (original și copie);
 • un CV întocmit conform modelului european de curriculum vitae; 
 • actele de studii și de calificare sau o adeverință din care să reiasă data absolvirii (atât în original, cât și în copie);
 • adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate, capacitatea de muncă sau eventualele limitări;
 • acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să reiasă că nu sunt realizate venituri din alte activități sau că acestea sunt mai mici decât valoarea ISR.  

Este important de adăugat că nu beneficiază de indemnizație de șomaj persoanele care demisionează și nici absolvenții care: 

 • sunt admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate; 
 • realizează venituri mai mari decât indicatorul social de referinţă; 
 • îndeplinesc condițiile de pensionare (invaliditate, boală sau primesc pensie de urmas);
 • la data absolvirii aveau loc de muncă; 
 • refuză un loc de muncă potrivit pregătirii; 
 • refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării unui post şi la cele de formare profesională, oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă; 
 • absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii. 

Tuturor li se poate cere și o declarație-tip pe proprie răspundere (o poți descărca de AICI). 

Aplica simplu 👉 pe OLX.ro la locurile de munca pentru care angajatorii recruteaza la distanta. 

Ce alte acte mai sunt necesare pentru indemnizație șomaj, conform AJOFM

La toate documentele menționate mai sus, pentru dosarul de șomaj, se mai pot adăuga, în funcție de caz, și alte acte precum: 

 • carnetul (cartea) de muncă;
 • documente din care să rezulte data încetării activității și motivul pentru care au fost suspendate raporturile de muncă;
 • dovada vechimii în muncă;
 • copie a hotărârii judecătorești definitive, prin care se dispune reintegrarea în muncă, în cazul în care nu mai este posibilă reangajarea la precedentul loc de muncă; 
 • adeverința de la fostul loc de muncă, prin care se atestă faptul că nu mai este posibilă reîncadrarea în muncă, pentru că postul respectiv s-a desființat; 
 • decizia de revizuire medicală, prin care se demonstrează că o persoană cu invaliditate și-a recăpătat capacitatea de muncă, și adeverința de la fostul angajator, din care să reiasă că reintegrarea în muncă nu se mai poate face în același loc.

Dacă te întrebi unde se depun actele pentru șomaj, află că poți face acest lucru online sau fizic, la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă din raza de domiciliu/reședință, respectiv la agenția Municipiului București. 

Există, desigur, și un termen pentru depunerea actelor de șomaj: 

 • 60 de zile de la data absolvirii unei forme de învățământ mediu sau superior, pentru absolvenți;
 • 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă, serviciu, mandat etc. 

În cât timp se primește șomaj, după depunerea actelor

„În cât timp se primește șomaj, după depunere actelor?”. Iată o întrebare frecventă, al cărei răspuns nu este chiar atât de simplu, pentru că necesită un pic de atenție, ca să nu ai așteptări nerealiste. 

După depunerea actelor pentru indemnizația de somaj, AJOFM va emite o decizie în baza căreia vei primi ajutorul cuvenit și îți va livra un carnet de șomer. În carnetul de șomer sunt înscrise două date importante:

 • începerea perioadei de șomaj;
 • expirarea perioadei de șomaj.

Ajutorul de șomaj este achitat, de obicei, începând cu luna următoare celei în care a început perioada de șomaj. Deci, important nu este momentul în care a emis AJOFM-ul decizia pentru șomaj ori carnetul de șomer, ci data de începere a perioadei de șomaj, înscrisă în carnet. 

În cazul în care, din diverse motive, plata indemnizației este întârziată, vei primi retroactiv toate sumele care ți se cuvin pentru lunile anterioare. 

Câte luni trebuie să lucrezi pentru a beneficia de șomaj

Pentru a putea beneficia de indemnizația de șomaj, este obligatoriu ca stagiul de cotizație să fie de cel puțin un an. Prin urmare, este necesar să lucrezi măcar 12 luni sau să obții venituri din care să plătești contribuția la șomaj. 

În cazul absolvenților de studii medii și superioare, nu se cere un stadiu de cotizație anume. Chiar dacă nu au lucrat, pot obține ajutor de șomaj, în condițiile legii. 

Când vine șomajul prin poștă: metode de a intra în posesia indemnizației

Pentru a intra în posesia indemnizației de șomaj, ai posibilitatea de a opta pentru mai multe metode de plată:

 • prin poștă – prin mandat poștal;
 • prin cont bancar. 

Ajutor de șomaj pentru absolvenții de liceu, după terminarea studiilor

Absolvenții de liceu intră în categoria celor care au terminat o formă de învățământ mediu. În condițiile legii, ei beneficiază de indemnizație de șomaj, timp de 6 luni de la absolvire. Suma este fixă și reprezintă 50% din ISR. În 2022, ajutorul de șomaj pentru absolvenții de liceu este de 262,75 lei.

Ajutor de șomaj după facultate

La fel ca absolvenții de liceu, și persoanele care au terminat o formă de învățământ superior pot beneficia de indemnizația de șomaj, în condițiile legii. În 2022, acestea primesc lunar o sumă fixă, de 262,75 lei, reprezentând jumătate din valoarea ISR. 

Cât timp se poate lua indemnizația de șomaj

Stagiul de cotizare este criteriul în funcție de care se stabilește durata acordării ajutorului de șomaj. Astfel, indemnizația de șomaj se acordă diferențiat, după cum urmează: 

Stagiu de cotizareDurata acordării indemnizației de șomaj
fără (pentru absolvenții de studii medii și superioare)6 luni
cel puțin un an6 luni
5 ani9 luni
cel puțin 10 ani12 luni

Citește și: Pregatirea pentru primul job: 5 aspecte de care sa tii cont pentru a gasi rapid un loc de munca după terminarea facultatii

Obligații

Legea mai prevede și că persoanele care beneficiază de ajutorul de șomaj au și unele obligații legale. Printre altele, șomerii sunt obligați să se prezinte lunar la agențiile de muncă, pentru a putea primi sprijin pentru angajare, să caute activ un loc de muncă și să participe la serviciile de stimulare a ocupării și de formare profesională, oferite în mod gratuit de autorități. De asemenea, aceștia sunt obligați să notifice AJOFM, în termen de trei zile, dacă se modifică una sau mai multe dintre condițiile în baza cărora au obținut indemnizația de șomaj, inclusiv apariţia stării de incapacitate temporară de muncă. 

Acestora le revine obligația de a căuta activ un loc de muncă și să facă dovada acestui fapt. 

Suspendarea șomajului

Refuzul nejustificat al angajării pe un loc de muncă potrivit pregătirii sau studiilor suspendă indemnizația de șomaj. Indemnizația încetează dacă persoana nu se prezintă lunar la sediile AJOFM sau dacă obține venituri peste valoarea ISR.  

Indemnizația se suspendă și în următoarele situații:   

 • pe perioada în care beneficiarul primește soldă;
 • dacă se pensionează pentru invaliditate ori limită de vârstă;
 • dacă pleacă din România pe o perioadă mai mare de trei luni, în condițiile în care, la cererea persoanei, aceasta caută un loc de muncă în UE şi doreşte să îşi menţină plata indemnizaţiei de şomaj, pe o perioadă de maximum 3 luni sau, după caz, 6 luni, cu aprobarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are, după caz, domiciliul sau reşedinţa; 
 • în cazul condamnării penale definitive sau al punerii în aplicare a pedepsei privative de libertate; 
 • deces.

Dacă perioada legală de acordare a șomajului nu s-a finalizat, iar situația revine la cea care îl îndreptățește pe solicitant să primească ajutorul, plata se reia.  

Ce se întâmplă dacă iei șomaj și lucrezi 

În cazul în care primești șomaj și lucrezi, indemnizația se întrerupe, în cazul în care contractul individual de muncă este pe o perioadă nedeterminată sau determinată, pe durata de 12 luni. Dacă durata CIM este mai mică, indemnizația de șomaj se reia la încetarea contractului de muncă. 

Ce se întâmplă dacă iei șomaj și lucrezi în perioadă de probă? Cum perioada de probă este remunerată, șomajul se suspendă.  

Dacă la expirarea perioadei în care se acordă ajutor de șomaj, beneficiarul nu a reușit să găsească un loc de muncă, acesta poate solicita, în funcție de valoarea veniturilor realizate de familie, acordarea de ajutor social. Familiile și persoanele singure, cetățeni români, cu domiciliul în România, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistență socială, care poate fi acordat familiei sau persoanei. Ajutorul social se acordă pe bază de cerere și acte doveditoare privind veniturile membrilor de familie. 

Sursa foto: Shutterstock

Array

Autor: and
7 February 2022

Ultima editare: 1 June 2022


Cele mai noi anunțuri pentru de pe OLX

 • Angajam sofer C+E comunitate prelata sau container

  Firma de transport din Suceava angajeaza sofer C+E pentru comunitate.

  Activitatea se desfasoara la prelata sau container maritim.

  Se lucreaza singur pe cabina.

  Camioane euro 6.

  Iasi 29 May 12:05 Full time

 • Angajez soferita

  Doamna, mamica a 4 copii doresc sa angajez o doamna sau domnisoara posesoare de permis categoria B, pe post se soferita, pentru a conduce autoturismul meu pe raza judetului Hunedoara

  Se lucre..

  Hunedoara 29 May 09:05 Full time

 • Angajam confectioner - croitor pantaloni barbati

  Angajam croitor cu norma intreaga - confectie pantaloni barbatesti cap-coada, fara constructie tipare, in atelier de haine pe comanda. Cunostinte minime necesare: buzunare spate si buzunare pentru ..

  Bucuresti - Ilfov 20 May 08:05 Full time

 • Gestionar Depozit

  Activități și responsabilități din fișa postului

  • Verifică calitativ și cantitativ produsele primite;

  • Recepționează marfa și întocmește doc..

   Sibiu Azi 09:05 Full time

  • Asistent parc auto

   Suntem in cautarea unui asistent parc auto pentru intretinere / predare – preluare masini de la soferi – flota proprie, cu sediul in Oradea

   Cerinte

   -          Cunostinte pr..

   Bihor Azi 09:05 Full time

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 1 =

Alte articole