Pensiile facultative: ce sunt și ce trebuie să știi despre ele

Pensia facultativă face parte din pilonul III de pensii private pentru care poți contribui cu până la 15% din salariul brut lunar. Acest venit suplimentar, de care vei putea profita la vârsta pensionării, îți va fi de folos pentru a-ți păstra un standard de viață cât mai apropiat cu perioada în care lucrai. Banii economisiți de-a lungul anilor îți vor permite să investești în hobby-urile preferate, să călătorești fără grij și să te bucuri de bătrâneți liniștite. 

În cele ce urmează, vei putea citi despre importanța pensiei facultative, ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a beneficia de ea, care sunt pașii pentru a obține o pensie facultativă și, mai ales, cum vor fi investiți banii achitați de tine sau de angajator (vezi mai jos) în fiecare lună. 

Cadru legislativ
Reforma pensiilor
Condiții de îndeplinire pentru a beneficia de pensie facultativă
Impozitarea pensiilor facultative
Diferențele dintre pilonul II și pilonul III
Pașii necesari pentru a obține o pensie facultativă
Transferuri între fonduri de pensii facultative
Investițiile fondurilor de pensii facultative
Avantajele pensiilor facultative

Cadru legislativ

Sistemul de pensii facultative este reglementat prin Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative. Aceasta conține prevederi referitoare la:

 • Dispoziții generale privind constituirea, înființarea, autorizarea și retragerea fondurilor de pensii facultative;
 • Prospectarea schemei de pensii facultative;
 • Administrarea fondurilor de pensii facultative;
 • Transferuri între fonduri de pensii facultative;
 • Participanții la pensiile facultative și evaluarea activelor;
 • Investițiile fondurilor de pensii facultative. 

Reforma pensiilor

În prezent, este nevoie de o reformă a pensiilor, deoarece există o criză în sistemul public de pensii, iar această instabilitate poate fi compensată, momentan, de fiecare dintre noi, prin crearea unor fonduri separate de pensia obligatorie, prin pensia facultativă. Această criză din sistemul actual de pensii are mai multe cauze:

 • Un nivel redus al natalității, deci mai puțini contribuabili pe viitor;
 • O persoană activă susține un pensionar;
 • Persoanele care plătesc taxe și impozite nu pot influența felul în care sunt folosiți acești bani.

În acest context, s-a propus extinderea bazelor sistemului de pensii, prin adăugarea a încă două surse de venit, pentru a suplimenta pensia de bază (Pilonul I):

 • Pilonul II – un sistem de pensii administrate privat, bazat pe contribuții obligatorii, pentru persoanele de până în 35 de ani și opționale, pentru cei care au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani;
 • Pilonul III – un sistem de pensii facultative administrate de companii private și care se bazează pe conturi individuale și aderare facultativă.

Condiții de a îndeplini pentru a beneficia de pensie facultativă

Poți beneficia de pensia facultativă dacă îndeplinești concomitent trei condiții:

 • Ai împlinit vârsta de 60 de ani;
 • Ai cel puțin 90 de contribuții lunare;
 • Activul personal este cel puțin egal cu suma necesară obținerii pensiei facultative minime prevăzute prin normele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Cu toate acestea, dacă se dorește, pot contribui la pensia facultativă chiar și persoanele de peste 60 de ani. Odată îndeplinite condițiile, vei putea primi suma în cont ca plată unică sau ca plăți eșalonate, în funcție de preferință. 

Impozitarea pensiilor facultative

Impozitarea pensiei facultative diferă în funcție de cine plătește contribuția, angajatorul sau angajatul. Astfel, efectele fiscale se manifestă după cum urmează:

 • Dacă pensia facultativă este plătită de angajator – în acest caz, există cele mai multe beneficii. În limita a 400 de euro pe an, contribuțiile sunt deductibile integral și nu se plătește impozit pe venit sau contribuții sociale;
 • Dacă pensia facultativă este plătită de angajat – salariatul își plătește singur contribuția, iar deducerea de 400 de euro se aplică doar în calcularea impozitului pe venit. Cu alte cuvinte, suma necesită plata contribuțiilor sociale. 

De asemenea, potrivit articolului nr. 88 din Legea nr. 204/2006, investițiile activelor fondurilor de pensii facultative sunt scutite de la plata impozitului până în momentul plății dreptului cuvenit beneficiarilor. 

Foarte important: contribuția la fondul de pensii facultative poate fi de până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care a aderat la un fond de pensii facultative. Mai mult, în cazul în care contribuția este realizată de angajator, aceasta se virează în momentul retinerilor salariale obligatorii. Contribuția la pensia facultativă poate fi împărțită între angajat și angajator, potrivit prevederilor pe baza contractului colectiv de muncă sau a unui protocol încheiat cu reprezentanții angajaților. În plus, valoarea acesteia diferă de la o firmă de asigurări la alta, însă pleacă de la 30-40 de lei pe lună și poate crește în funcție de nevoile fiecăruia. 

Diferențele dintre pilonul II și pilonul III

Există câteva diferențe importante între pilonul II (pensia privată obligatorie) și pilonul III (pensia facultativă):

 • Caracterul obligatoriu al pensiei din pilonul II, în timp ce pilonul III este facultativ;
 • Natura contribuției – pentru pilonul II, contribuția este preluată ca procent din contribuția individuală la CAS, în timp ce pentru pilonul III, aceasta este separată, fiind plătită de angajator sau de angajat;
 • Pilonul II este obligatoriu până la 35 de ani și opțional între 35 și 45 de ani, în timp ce pilonul III (pensia facultativă) poate fi înființat la orice vârstă, obținerea noului venit fiind condiționată de respectarea condițiilor.

Pașii necesari pentru a obține o pensie facultativă

Pentru a aplica pentru o pensie facultativă, este necesar să urmezi următorii pași:

 • Alege fondul dorit și semnează actul individual de aderare – în acest moment, reprezentantul firmei de asigurări te informează cu privire la condițiile schemei de pensii facultative, ce drepturi și obligații au părțile, riscurile financiare, tehnice sau de altă natură la care ești expus. Documentul conține o serie și un număr unic alocat de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), sigla și datele de contact ale administratorului;
 • Anunță angajatorul – acest lucru este esențial, dacă el se ocupă de plata lunară a contribuțiilor sau dacă dorește să împartă cu tine plata acestei contribuții. În acest caz, ești obligat să îi oferi angajatorului o copie după actul de aderare. Această variantă este și cea mai avantajoasă, deoarece, dacă pensia facultativă este plătită de angajator, scapi de grija plăților lunare și te bucuri de deducerea fiscală aferentă plății impozitului pe venit.

Încasarea pensiei facultative

Poți încasa pensia facultativă imediat după ce ai împlinit vârsta de 60 de ani, chiar dacă nu sunt îndeplinite și celelalte condiții sau dacă beneficiezi de pensie de invaliditate de gradul I sau II, când se constată pierderea totală a capacității de muncă. 

Suma acumulată în contul tău individual ți se va plăti sub forma unei plăți unice sau eșalonat, în cuantum de minimum 500 de lei pe o perioadă de maximum cinci ani. În ambele cazuri, sumele vor fi impozitate potrivit legii. 

Încasarea pensiei facultative de către moștenitori

Beneficiarilor participanților decedați li se plătește suma acumulată în contul individual sub forma unei plăți unice sau eșalonat, minimum 500 de lei pe o perioadă maximă de cinci ani. Pentru a intra în posesia banilor, este necesară completarea unei cereri.

În cazul în care există mai mulți moștenitori care solicită plata cotei-părți cuvenite, este necesară prezentarea copiei legalizate a certificatului de deces și a certificatului de moștenitor, actul de partaj voluntar sau hotărârea judecătorească definitivă din care să rezulte calitatea de moștenitor și cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului decedat, într-un singur exemplar pentru toți moștenitorii. 

Transferuri între fonduri de pensii facultative

Dacă o persoană a aderat la un nou fond de pensii facultative, aceasta poate:

 • Să își transfere banii de la fondul de pensii facultative anterior la noul fond;
 • Să își păstreze calitatea de participant la toate fondurile de pensie facultativă, urmând a le cumula în momentul deschiderii dreptului de pensie.

În cazul în care dorești transferul sumei la un alt fond de pensii facultative, ești obligat să înștiințezi administratorul fondului anterior de pensii facultative, pentru a transmite noului administrator o copie după actul de aderare. 

După înștiințare, vechiul administrator are la dispoziție cinci zile calendaristice pentru a transfera lichiditățile bănești către administratorul noului fond de pensii facultative. Acest transfer include activul personal calculat la data cererii minus deducerile legale. De asemenea, administratorul fondului anterior este obligat să transmită noului administrator toate informațiile referitoare la contribuțiile făcute în contul participantului. 

Investițiile fondurilor de pensii facultative

Potrivit articolului nr. 87 din capitolul X din Legea nr. 204/2006, administratorul fondului de pensii facultative are dreptul de a investi o parte din sumă în:

 • Instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi și depozite în lei, la o bancă sau la sucursala unei instituții de credit străine, autorizate să funcționeze pe teritoriul României și care nu se află în procedură de supraveghere specială, fără a depăși un procent mai mare de 20% din totalul activelor fondului de pensii facultative;
 • Titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice din România, titluri emise de alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European (țările membre UE plus Gibraltar, Islanda, Liechtenstein, Marea Britanie, Norvegia), în procent de până la 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;
 • Obligațiuni și alte valori mobiliare, emise de autoritățile administrației publice locale a României, a statelor membre UE sau aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 50% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;
 • Titluri de stat și alte valori mobiliare emise de state terțe (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Marea Britanie, Elveția, Turcia), în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;
 • Obligațiuni și alte valori mobiliare, tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate, emise de autoritățile administrației publice locale din state terțe, în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;
 • Obligațiuni și alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate și îndeplinesc cerințele de rating, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;
 • Titluri de participare, emise de organisme de plasament colectiv, în valori mobiliare din România sau din alte țări, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative.

În funcție de natura emitentului de instrumente în care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt:

 • 5% din activele unui fond de pensii facultative se pot investi într-o singură societate comercială sau în fiecare categorie de active ale acesteia;
 • 10% din activele unui fond de pensii facultative se pot investi în activele unui grup de emitenți şi persoanele afiliate lor.

Avantajele pensiilor facultative

Pensia facultativă are numeroase avantaje pentru angajați:

 • Nu plătești impozit pentru contribuție – dacă ajungi la un acord cu angajatorul, așa încât acesta să îți plătească pensia facultativă, contribuția nu va fi impozitată în limita a 400 euro pe an. Dacă alegi să plătești direct la firma de asigurări, tot în limita a 400 de euro pe an, vei plăti pentru sumă doar impozitul pe venit;
 • Ești protejat financiar – vei putea intra în posesia pensiei facultative doar după ce vei împlini 60 de ani. În caz de invaliditate sau afecțiuni care nu îți mai permit realizarea activităților profesionale, poți avea acces la banii acumulați în cont. În caz de deces, moștenitorii vor beneficia de suma acumulată în contul tău;
 • Ai libertate financiară – tu decizi fondul de pensii care ți se potrivește, nivelul contribuției lunare și perioada pentru care ești dispus să contribui;
 • Beneficiezi de protecția sistemului – rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative se compară cu rata minimă de rentabilitate a tuturor fondurilor de pe piață. Dacă un fond are rata de rentabilitate sub rata minimă timp de patru trimestre consecutive, administratorului i se retrage autorizația, iar sumele sunt transferate unui alt fond de pensii facultative. 

Pensia facultativă este un ajutor pe care ți-l poți da lună de lună, până ajungi la vârsta pensiei. Acest venit suplimentar îți va permite să ai un stil de viață decent și să te bucuri în continuare de lucrurile care îți făceau plăcere atunci când erai în câmpul muncii. 

Sursa foto: Shutterstock

Comentarii (0)
Adauga comentariu